Algemene Voorwaarden

1. Kader en toepassingsgebied

De website www.myflexipark.be en de bijbehorende mobile applicaties vormen een platform geëxploiteerd door het publieke bedrijf MyflexiPark NV (30 Fetisstraat te 1040 Brussel) onder de commerciële naam MyflexiPark.

Het doel van het platform is om natuurlijke of rechtspersonen die één of meerdere parkeerplaatsen willen verhuren in contact te brengen met natuurlijke of rechtspersonen die deze parkeerplaatsen wensen te gebruiken, in functie van hun tijdelijke behoeften en tegen een voordelig tarief. 

Deze algemene voorwaarden regelen de betrekkingen tussen, enerzijds het bedrijf MyflexiPark NV, dat opereert onder de commerciële naam "MyflexiPark", geregistreerd onder het bedrijfsnummer BE 0663.854.043, en anderzijds Onix International voor Canadees grondgebied en gebruikers.
 

2. Definities 

“Gebruiker” is iedere natuurlijke of rechtspersoon die het MyflexiPark-platform gebruikt.
“De eigenaar” is de gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, die op ad hoc basis een of meer parkeerplaatsen tot zijn beschikking heeft en deze wenst te verhuren.
"De huurder" is de gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon, die gebruik maakt van het MyflexiPark-platform om een parkeerplaats(en) te zoeken en te reserveren.

Deze algemene voorwaarden staan op de website www.myflexipark.be en op de bijbehorende mobiele applicaties.
MyflexiPark behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle toekomstige reservaties/boekingen.
Bij de registratie op het platform en tijdens elke boeking bevestigt de gebruiker dat hij van de huidige algemene voorwaarden kennis heeft genomen en deze heeft geaccepteerd, door het vakje "ik accepteer de algemene voorwaarden" te valideren.

 

3. Registratie

Om het platform te kunnen gebruiken, moeten gebruikers meerderjarig en handelsbekwaam zijn.
Voordat eigenaars een parkeerplaats ter beschikking van huurders kunnen stellen of gebruikers een parkeerplaats kunnen reserveren, moeten ze naar "inschrijven" gaan en een account aanmaken, hetzij in dat gedeelte van de site dat voor de eigenaren bestemd is, hetzij in het gedeelte dat voor de huurders bestemd is.


Het inschrijven is gratis en kan worden gedaan door het invullen van een online formulier.
Bij het registreren moet de gebruiker een geldig e-mailadres opgeven, dat wordt gebruikt als login, evenals een persoonlijk wachtwoord.
Deze gegevens zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.
De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze gebruikersnaam en het persoonlijke wachtwoord.
De gebruiker garandeert dat de informatie die hij tijdens zijn inschrijving heeft verstrekt accuraat en volledig is, en garandeert tevens dat hij volwassen is en handelsbekwaam is.
De gebruiker verbindt zich ertoe MyflexiPark op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de verstrekte informatie.

MyflexiPark behoudt zich het recht voor om de rekening van een gebruiker op te schorten of te verwijderen indien de door de gebruiker verstrekte gegevens duidelijk onjuist zijn of indien de gebruiker gebruik maakt van zijn account in strijd met deze voorwaarden; mogelijke interne regelgeving van de parkeerplaatsen of in strijd met het gedrag van een goede huisvader.


4. Servicevoorwaarden

De MyflexiPark-service is gereserveerd voor gebruikers wier registratie is gevalideerd.

De gebruiker verbindt zich ertoe de algemene voorwaarden en het interne reglement van de tot zijn beschikking gestelde parkeerplaats(en) te respecteren en de naleving ervan te verzekeren.

 

5. Beschrijving van de Parking Rental Service

De service waarmee de eigenaren van een parkeerplaats, geheel op een privé-terrein gelegen, in contact worden gebracht met huurders die via de website naar een parkeerplaats zoeken. De eigenaren kunnen deze parkeerplaats verhuren op basis van een advertentie, waarin ze een nauwkeurige beschrijving van hun parkeerplaats geven. MyflexiPark kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschrijving van de door de eigenaren ingestelde parkeerplaats.

In ruil voor het aanbieden van de parkeerplaats die de eigenaar wenst te verhuren op de MyflexiPark-website, krijgt MyflexiPark een provisie op elke transactie op de prijs die de eigenaar van de parkeerplaats aanrekent voor het verhuren van de op de website aangeboden parkeerplaats. MyflexiPark krijgt daarvoor een vergoeding, alle kosten inbegrepen, die in mindering wordt gebracht op de huurprijs die door de eigenaar van de parkeerplaats wordt aangerekend.


De eigenaar is als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle directe of indirecte belastingen, zowel huidige als toekomstige, hoofd- of nevenbelastingen, rente, boetes, royalty's en andere, ongeacht de kwalificatie, die in verband staan met het ter beschikking stellen van de aangeboden parkeerplaatsen en alle andere daarmee in verband houdende diensten door MyflexiPark aan het publiek (derden).

De eigenaar is ook als enige verantwoordelijk voor alle kosten (vastellingen door de politie, boete, ...) die door een huurder worden gemaakt, als deze laatste de instructies in de advertentie nauwgezet heeft opgevolgd en desondanks kosten maakt omdat de parkeerplaats geheel of gedeeltelijk op de openbare weg ligt en dus niet op particulier terrein.


De huurder die op zoek is naar een parkeerplaats heeft toegang tot de website www.myflexipark.be of via de MyflexiPark-applicatie om een parkeerplaats te huren. Om deze te kunnen huren moet een formulier dat beschikbaar is op de MyflexiPark-website of op de app worden ingevuld.

Nadat de huurder een parkeerplaats heeft gekozen en een reservering op de website heeft gemaakt, verschijnt er automatisch een overzichtspagina op de website (of app) met de nodige referenties en essentiële kenmerken (adres, datum, duur, prijs) van de gemaakte boeking. De huurder moet controleren of de informatie in het overzicht juist is om vervolgens over te gaan tot betaling van de gereserveerde parkeerplaats.

De betaling gebeurt online met uw kredietkaart (Visa, MasterCard, ...) of debitkaart (Bancontact, Mister Cash, ...); hetzij onmiddellijk bij boeking, of binnen 24 uur na acceptatie van uw reservering door de eigenaar. Om het proces zo eenvoudig mogelijk te houden, zal uw kaart bij de boeking geregistreerd worden bij onze operator Stripe. Zij garanderen ook de veiligheid van uw gegevens en voldoen aan de nieuwste standaarden die zijn opgesteld door de betaalkaartindustrie (PCI DSS).

Er wordt geen rekening gehouden met een bestelling als deze niet onmiddellijk wordt gevolgd door een veilige betaling met de bijbehorende krediet- of debitkaart. MyflexiPark annuleert alle boekingen als erkende instellingen de betaling met bankkaart weigeren of als de betaling niet wordt uitgevoerd. Aan het einde van elke maand wordt het bedrag op de rekening van de eigenaar gestort.

Er zijn twee soorten parkeerplaatsreserveringen: “directe of onmiddellijke” en “indirecte of uitgestelde” reserveringen:

 • Met een "directe" reservering, waarvoor geen voorafgaande toestemming van de eigenaar vereist is, wordt de boeking gevalideerd na een online betaling door de huurder. Zodra de betaling is gedaan, wordt er automatisch een bevestigingse-mail naar de huurder gestuurd. Echter MyflexiPark behoudt zich het recht voor de reservering te annuleren in geval van weigering van betaling door de bevoegde financiële instelling.
 • Een "indirecte" reservering, waarvoor een voorafgaande toestemming van de eigenaar vereist is. Zodra deze laatste zijn toestemming heeft gegeven voor de reservering, wordt er automatisch een bevestigingse-mail naar de huurder gestuurd om hem uit te nodigen te betalen en derhalve zijn reservering definitief te valideren. De reservering zal niet in aanmerking worden genomen als de betaling niet binnen 24 uur na de bevestiging van de reservering is gedaan, evenals in geval van weigering van betaling door de bevoegde financiële instelling.

De huur wordt pas van de rekening van de huurder afgehaald als de huurder de betaling online heeft bevestigd. Als, na bevestiging door de eigenaar, de betaling niet binnen 24 uur, wordt uitgevoerd, zal de reservering geannuleerd worden.

De huurder die een reservering heeft aangemaakt op de website of de applicatie kan de inhoud van zijn reservering bekijken door in te loggen op zijn account en op «Mijn reserveringen» te klikken.

De huurder zal zijn voertuig alleen op de gereserveerde parkeerplaats kunnen parkeren op de tijden die op het moment van boeking zijn overeengekomen. In geval van niet-naleving van deze schema's en na ontvangst van een schriftelijke klacht van de eigenaar binnen 30 dagen na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht, overeenkomstig artikel 7 van deze algemene voorwaarden, zal MyflexiPark automatisch de bankrekening van de huurder of andere betaalmiddelen die tijdens de reservering werden gebruikt, debiteren zonder formele kennisgeving aan de huurder om de eigenaar te compenseren voor de extra parkeertijd (parkeerkosten plus 20%). Naast alle kosten van het wegslepen van het voertuig en ook om de administratieve kosten te dekken om het «misbruik» van het parkeren te betalen (50 € + 0,50 € / km tussen de hoofdzetel van MyflexiPark en de parkeerplaats).

In geval van nood en afhankelijk van het type parkeerplaats krijgt de huurder een toegangsmiddel (sleutel, badge...) om zijn wagen te kunnne te parkeren. Dit blijft het exclusieve eigendom van de eigenaar van de parkeerplaats.
De verhuurder is verantwoordelijk voor het gebruik dat derden van dit toegangsmiddel kunnen maken. In geval van verlies, diefstal of beschadiging van dit toegangsmiddel moet onmiddellijk een schriftelijke verklaring naar MyflexiPark worden gestuurd. In geval van verlies van dit middel door de huurder en na schriftelijke klacht van de eigenaar zal een bedrag van 50 euro van de bankrekening van de huurder worden afgeschreven om de eigenaar van de parkeerplaats voor de geleden schade te vergoeden.

Aan het einde van de huur dient de huurder dit toegangsmiddel aan de eigenaar terug te geven, in overeenstemming met de voorwaarden van de aankondiging. Als het apparaat niet wordt geretourneerd, na kennisgeving door de eigenaar, behoudt MyflexiPark zich het recht voor om de huurder de toegang tot de website al dan niet permanent te weigeren.

De huurder gaat ermee akkoord gedurende de gehele duur van de huur voorzichtig te zijn (netheid, lawaai, ...).

Eenmaal beschikbaar gesteld via de MyflexiPark website kan de parkeerplaats niet worden overgedragen of in onderverhuur worden gebracht (tenzij de eigenaar mondeling of schriftelijk akkoord gaat).

De huurder stemt ermee in de huisregels, indien van toepassing, van het gereserveerde parkeerterrein te respecteren, alsook deze algemene voorwaarden. MyflexiPark kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele inbreuken op de regelgeving door de huurder.

 

6. Het annuleren van een reservering

Elk verzoek om een door een huurder bevestigde boeking te annuleren, moet 12 uur voor aanvang van de boeking worden aangevraagd. Alleen in dit geval worden betaalde parkeerkosten volledig vergoed.
Elke annulering door de huurder minder dan 12 uur voor de reservering of zelfs na het begin van de reservering wordt niet terugbetaald en de parkeerkosten worden betaald, verminderd met de MyflexiPark-commissie, aan de eigenaar van de parkeerplaats.
Elke annulering door de eigenaar voor het begin van de reservering wordt volledig terugbetaald aan de huurder.

 

7. Claims

MyflexiPark zet een gebruikersevaluatiesysteem op waarmee gebruikers elkaar kunnen evalueren.
Dit classificatiesysteem helpt gebruikers om een reservering met kennis ter zake te maken of te accepteren.
Om een goede geest te behouden bij het gebruik van haar website, behoudt MyflexiPark zich het recht voor om de inhoud op de website www.myflexipark.be te modereren.
De gebruiker die constateert dat een andere gebruiker de site niet gebruikt als een goede huisvader van het gezin, die de huidige algemene voorwaarden of de mogelijke interne voorschriften van de parkeerplaatsen niet respecteerd, kan MyflexiPark per post of via het tabblad “ contact ” op de website www.myflexipark.be informeren, zodat MyflexiPark alle nodige maatregelen kan nemen.
Eventuele klachten van gebruikers met betrekking tot het MyflexiPark-platform, de werking of het gebruik ervan, moeten schriftelijk worden ingediend binnen 30 dagen na het zich voordoen van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht. Zo niet kunnen de klachten niet in aanmerking worden genomen.


8. De betalingsdiensten op mobiele applicaties

De betalingsdiensten voor de eigenaars van parkeerplaatsen die via MyflexiPark werken, worden geleverd door Stripe en zijn onderworpen aan de "Stripe Connected Account Agreement", die de servicevoorwaarden van Stripe bevatten (het geheel wordt de “Stripe Algemene Gebruiksvoorwaarden” genoemd - “Stripe Services Agreement”). Door in te stemmen met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of door te blijven opereren als eigenaren van parkeerfaciliteiten die via MyflexiPark werken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Stripe Gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen af en toe onderhevig zijn aan bepaalde wijzigingen door Stripe. Door MyflexiPark toe te staan betalingen te doen via Stripe, gaat u er ook mee akkoord MyflexiPark nauwkeurige en volledige informatie over u en uw bedrijf te verstrekken, en laat MyflexiPark deze informatie delen, evenals informatie over alle transacties die zijn gedaan via de betalingsoplossing aangeboden door Stripe.
 

9. Verantwoordelijkheid van MyflexiPark en haar "eigenaar"-partners

Gebruikers erkennen en accepteren dat alle verplichtingen waarvoor MyflexiPark debiteur is, uitsluitend middelen zijn en dat MyflexiPark alleen verantwoordelijk is voor zijn eigen wangedrag en zware fouten.
In de hypothese waarin de gebruiker het bestaan van een zware of frauduleuze fout in hoofde van MyflexiPark kan aantonen, kan de schade waarvoor de gebruiker schadevergoeding kan eisen, alleen materiële schade omvatten die rechtstreeks voortvloeit uit de fout die aan MyflexiPark is toegeschreven met uitsluiting van enige andere schade en mag in geen geval meer dan 75% (exclusief belastingen) omvatten van het bedrag dat de gebruiker daadwerkelijk heeft betaald ter uitvoering van de reservering.
De gebruiker erkent tevens dat MyflexiPark en zijn "eigenaar"-partners niet verantwoordelijk zijn voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde diensten, zoals materiële of morele schade aan personen of eigendommen als gevolg van diefstal, ongevallen of schade van welke aard dan ook, die door het gebruik van een parkeerplaats is veroorzaakt.

MyflexiPark en zijn "eigenaar"-partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld tegenover derden in het geval dat gebruikers de interne regels van de parkeerplaatsen niet naleven, evenals in het geval van enig ander wangedrag van hun kant.
MyflexiPark kan ook niet aansprakelijk worden gesteld in geval van frauduleus gebruik van het account van een gebruiker door een derde partij, of in geval van foutieve communicatie van gegevens door de gebruiker, zoals bijvoorbeeld de mededeling van een gestolen adres door een huurder, of het verstrekken van valse foto's en beschrijvingen van een parkeerplaats door een eigenaar.

Ten slotte kan de verantwoordelijkheid van MyflexiPark niet worden aangerekend door het optreden van een technische storing op de site www.myflexipark.be die de toegang voor de gebruikers kan belemmeren. MyflexiPark behoudt zich ook het recht om toegang tot de website op te schorten teneinde de website te onderhouden of om eender welke andere reden dan ook die zij passend acht, zonder dat deze opschorting kan leiden tot het in twijfel trekken van haar verantwoordelijkheid.


10. Andere bepalingen

MyflexiPark kan niet aansprakelijk worden gesteld, hetzij op contractueel, hetzij op niet-contractueel niveau, in geval van tijdelijke of permanente niet-nakoming van haar verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of kans. In het bijzonder zullen de volgende gebeurtenissen worden beschouwd als overmacht of toevallig:

 1. het totale of gedeeltelijke verlies of vernietiging van het MyflexiPark-computersysteem of de database wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan MyflexiPark kan worden toegeschreven en niet wordt aangetoond dat MyflexiPark dat heeft geen redelijke maatregelen heeft genomen om een van deze gebeurtenissen te voorkomen;
 2. aardbevingen;
 3. branden;
 4. overstromingen;
 5. epidemieën;
 6. oorlogsmisdaden;
 7. stakingen, al dan niet aangekondigd;
 8. lock-outs;
 9. blokkades;
 10. opstanden en rellen;
 11. stopzetting van de energievoorzieningen;
 12. storing van het internetnetwerk of  gegevensopslagsysteem;
 13. storing van het telecommunicatienetwerk;
 14. verlies van de connectie metb het internet- of telecommunicatienetwerk waarvan MyflexiPark afhankelijk is;
 15. feit of beslissing van een derede partij wanneer die beslissing de uitvoering van dit ocntract beïnvloedt;
 16. of elke andere oorzaak die buiten de redelijke controle van MyflexiPark valt.

 
11. Intellectueel eigendom

De informatie, logo's, tekeningen, merken, modellen, slogans, grafische charters, ..., die toegankelijk zijn via de website www.myflexipark.be en gerelateerde mobiele applicaties die toebehoren aan MyflexiPark en die worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de gebruiker niet bevoegd om deze te wijzigen, te reproduceren, te huren, te lenen, te verkopen, afgeleide werken geheel of gedeeltelijk te verspreiden of te maken op basis van de elementen die aanwezig zijn op de website
www.myflexipark.be of gerelateerde mobiele applicaties. 


12. Verwerking van de persoonsgegevens

Als onderdeel van het proces van registreren op het platform en online reserveren, moet de gebruiker persoonlijke gegevens verstrekken zoals zijn achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.
Deze gegevens worden gebruikt voor platformbeheer.  Ze worden alleen naar MyflexiPark-partners verzonden als de gebruiker het daar uitdrukkelijk mee eens is.
MyflexiPark behandelt de verzamelde gegevens op vertrouwelijke wijze en in overeenstemming met nationale en internationale bepalingen, waaronder onder meer de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.
Wat betreft het gebruik van de website onder licentie door Onix International op Canadees grondgebied, worden de op vertrouwelijke wijze verzamelde gegevens verzameld in overeenstemming met de bepalingen van de Canadese wet, over de bescherming van privacy en persoonlijke informatie. 
De kopie van zijn gegevens wordt hem uiterlijk 45 dagen na ontvangst van zijn verzoek meegedeeld. 
De gebruiker kan ook de gegevens over hem wijzigen of bijwerken, of verzoeken om verwijdering van zijn account en zijn informatie, via de tabbladen « Update mijn profiel » en « Contact » van de site www.myflexipark.be.


13. Diverse bepalingen

De nietigheid van één bepaling van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van de andere.
Elk geschil over de door MyflexiPark geleverde diensten, evenals elk geschil over de geldigheid, de interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden is onderworpen aan de Belgische wetgeving en de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.