Algemene Voorwaarden

1. Kader en toepassingsgebied


Via de website www.myflexipark.be en de gecorreleerd toepassingen (app,…) brengt de firma MyflexiPark NV (30 Fetisstraat, 1040 Brussel) natuurlijke of rechtspersonen die hun parkeerplaatsen willen verhuren in contact met natuurlijke of rechtspersonen die deze parkeerplaatsen wensen te gebruiken, in functie van hun tijdelijke behoeften en tegen een voordelig tarief. 

Vooraleer hij een (ver-)huuroperatie via deze website verricht wordt de gebruiker van de website gevraagd kennis te nemen van deze algemene voorwaarden en die te aanvaarden zonder enige beperking of voorbehoud, zonder dat voor deze aanvaarding evenwel een handgeschreven handtekening van de gebruiker is vereist.

MyflexiPark behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande verwittiging, de toegang tot deze website te weigeren aan elke gebruiker die deze algemene voorwaarden niet nakomt.

De algemene voorwaarden worden afgesloten tussen:

-  MyflexiPark, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0663.854.043, met maatschappelijke zetel gevestigd te 30 Fetisstraat, 1040 Brussel en

- anderzijds elke natuurlijke of rechtspersoon die zich op de website wil inschrijven om een parkeerplaats te zoeken (hierna genoemd “de Huurder”) of te verhuren (hierna genoemd “de Eigenaar”), waarbij beide partijen, die de “Gebruiker” worden genoemd, verklaren volledig handelingsbekwaam te zijn. Handelingsonbekwame personen in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk wetboek, mogen in geen geval lid worden van MyflexiPark.

MyflexiPark behoudt zich het recht voor steeds en zonder voorafgaande verwittiging, deze algemene voorwaarden volledig of gedeeltelijk te wijzigen, met dien verstande dat deze wijzigingen niet van toepassing zullen zijn op bestellingen die vóór deze wijzigingen zijn geplaatst.

Door deze website te gebruiken na wijziging van deze algemene voorwaarden stemt de gebruiker volledig in met de nieuwe algemene voorwaarden. Telkens hij een (ver-) huuroperatie verricht moet de gebruiker de algemene voorwaarden nalezen en aanvaarden, om na te gaan welke bepalingen van toepassing zijn op de bestelling.

2. Definities 


“MyflexiPark”: de firma die de website en de gecorreleerde toepassingen (app,…) exploiteert waarvan de activiteit staat omschreven in het vorige artikel van deze algemene voorwaarden.

“Website en app”: de website www.myflexipark.be en de gecorreleerde toepassingen die zijn ontwikkeld door MyflexiPark, volgens geautomatiseerde formaten die op internet worden gebruikt en die allerhande gegevens bevatten die de gebruiker kan raadplegen.

“Eigenaar”: de natuurlijke of rechtspersoon, die meerderjarig is en juridisch bekwaam is om contracten aan te gaan, die voldoet aan de in deze algemene voorwaarden bepaalde voorwaarden en die de parkeerplaats waarvan hij eigenaar is, via deze website ter beschikking stelt van een “Huurder”.

“Huurder”: de natuurlijke of rechtspersoon, die meerderjarig is en juridisch bekwaam is om contracten aan te gaan, die voldoet aan de in deze algemene voorwaarden bepaalde voorwaarden en die ermee instemt via deze website een parkeerplaats te huren. 

“Parkeerplaats”: de plaats waar voertuigen worden geparkeerd.

“Gebruiker”: de natuurlijke of rechtspersoon die op internet kennis neemt van de op deze website aangeboden diensten, zonder een bestelling uit te voeren/die een bestelling uitvoert.

“Bestelling”: gebeurt na het bezoek aan de website en via deze website verricht door de huurder bij de eigenaar, waarmee de gebruiker aangeeft het door MyflexiPark via zijn website gecommercialiseerde dienstenaanbod juridisch te aanvaarden. 

3. Inschrijving

3.1. De inschrijving is gratis.

3.2. De MyflexiPark diensten zijn voorbehouden voor de gebruikers die zich vooraf en via de website bij MyflexiPark hebben ingeschreven. De gebruiker moet een geldig e-mailadres opgeven, dat als gebruikersnaam zal worden gebruikt, en een paswoord. De/het aldus aangemaakte gebruikersnaam en paswoord zijn vertrouwelijk en voor persoonlijk gebruik. De gebruiker is en blijft als enige verantwoordelijk voor het bijhouden ervan en MyflexiPark kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van misbruik van deze gegevens.

De gebruiker verbindt zich ertoe alle verplichte velden van het inschrijvingsformulier in te vullen en juiste, volledige en recente gegevens mee te delen.

Zo niet behoudt MyflexiPark zich het recht voor, eenzijdig en zonder vergoeding, de persoonlijke account van de gebruiker te verwijderen.

De gebruiker verbindt zich ertoe MyflexiPark te informeren over wijzigingen aan de meegedeelde informatie.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn persoonlijke account. Alle verbindingen, reservaties of overdracht van gegevens die vanaf deze laatste worden verricht, worden geacht door de gebruiker en onder zijn verantwoordelijkheid te zijn verricht.

4. Aansprakelijkheid

4.1. MyflexiPark verwerpt iedere aansprakelijkheid, ten welke titel dan ook en om welke reden dan ook, uit hoofde van elke materiële of immateriële schade aan personen of goederen, die voortvloeit uit ongelukken, diefstal of schade, zelfs gedeeltelijk, die zich zouden kunnen voordoen door het gebruik van de parking, met name bij aankomst of vertrek van een gebruiker, of tijdens zijn aanwezigheid op de parkeerplaats.

Wanneer de gebruiker een consument is, kan het voorgaande artikel geen schending zijn van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

4.2. MyflexiPark kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (rechtstreekse of onrechtstreekse) schade als gevolg van een technisch defect aan de website waardoor een gebruiker er geen toegang toe heeft (virus, ...). MyflexiPark behoudt zich het recht voor de toegang tot deze website te onderbreken, voor onderhoud of om eender welke ander reden die ze nuttig acht, zonder dat ze voor deze onderbreking aansprakelijk kan worden gesteld.

 5. Gebruiksvoorwaarden van de dienst

5.1. De dienst MyflexiPark is voorbehouden voor gebruikers wiens inschrijving is gevalideerd.

5.2. De gebruiker verbindt zich ertoe de algemene voorwaarden en de interne reglementen van de hem ter beschikking gestelde parking(s) na te leven en te doen naleven.

 6. Beschrijving van de parkeerplaatsverhuurdienst

De dienst waarbij de eigenaars van een parkeerplaats, volledig gelegen op een privé terrein, in contact worden gebracht met de huurders, die via de website op zoek zijn naar een parkeerplaats. Eigenaars kunnen aan de hand van een annonce, waarin ze een getrouwe beschrijving van hun parkeerplaats geven, deze parkeerplaats te huur aanbieden.  MyflexiPark kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de door de eigenaars opgestelde beschrijving van de parkeerplaats.

In ruil voor het online zetten van de parkeerplaats, die de eigenaar wenst te verhuren, op de website van MyflexiPark, houdt MyflexiPark op elke transactie een commissie in op de prijs die de eigenaar van de op de website te huur aangeboden parking vraagt. MyflexiPark ontvangt dus een vergoeding, alle kosten inbegrepen, af te houden op de door de eigenaar van de parking voorgestelde prijs voor de verhuur.

De eigenaar is als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle directe of indirecte belastingen, huidige of toekomstige, in hoofdsom of bijkomende gevallen, rente, boetes, vergoedingen en andere, ongeacht de kwalificatie, met betrekking tot het aanbieden van parkeerplaatsen en voor alle de ondersteunende diensten die worden aangeboden door MyflexiPark aan het publiek (derden).

De eigenaar is ook als enige verantwoordelijk voor alle onkosten (procesverbaal, boete, …) die een huurder oploopt, als deze laatste de gegeven instructies weergeven in de annonce nauwgezet heeft opgevolgd en desondanks onkosten maakt omdat de hele of een deel van de parkeerplaats op de openbare weg ligt en dus geen privé terrein is.

De huurder, die op zoek is naar een parkeerplaats, kan via MyflexiPark toegang krijgen tot de website of de app www.myflexipark.be om een parkeerplaats te huren. Hiervoor wil huren moet een formulier ingevuld worden, dat op de website beschikbaar is.

Nadat de huurder een parkeerplaats heeft gekozen en een reservatie op de website heeft gemaakt, verschijnt er automatisch een overzichtspagina op de website met daarop de referenties en de essentiële kenmerken (adres, datum, duur, prijs) van de gemaakte reservatie. De huurder moet controleren of de informatie in het overzicht correct is.

De betaling wordt online uitgevoerd aan de hand van uw kredietkaart (Visa, MasterCard, …) of debetkaart (Bancontact, Mister Cash, ...) ; hetzij direct bij het aanmaken van de reservatie, hetzij binnen de 24 uur na het aanvaarden van uw reservatie door de eigenaar. Om het proces zo eenvoudig mogelijk te houden, bij het aanmaken van een reservatie, wordt uw kaart geregistreerd bij onze operator Stripe. Zij garanderen tevens de beveiliging van uw gegevens en respecteren de laatste normen die door de betaalkaarten sector zijn vastgelegd (PCI DSS).

Geen enkele bestelling wordt in aanmerking genomen indien die niet onmiddellijk wordt gevolgd door een beveiligde betaling met de overeenkomstige bankkaart. MyflexiPark annuleert elke reservatie in geval de officieel erkende instellingen de toelating tot betaling met bankkaart weigeren of in geval van uitblijven van betaling. Aan het einde van elke maand wordt het bedrag op de rekening van de eigenaar gestort.

Er zijn twee types van reservatie van parkeerplaatsen: de “rechtstreekse of directe” en de “uitgestelde of indirecte” reservatie:

- Met een “direct” reservatie wordt de reservatie onmiddellijk na de online betaling door de huurder gevalideerd. De betaling gebeurt met krediet- of debiet- of debetkaart (Visa, MasterCard, Maestro, ...). Na uitvoering van de betaling krijgt de huurder automatisch een bevestigingsmail toegestuurd, waarna hij/zij op het uitgekozen moment van de gehuurde parkeerplaats kan genieten.

- Voor een “indirect” reservatie is vooraf het akkoord van de eigenaar van de parking nodig wanneer een reservatie-aanvraag wordt uitgevoerd. Voor dit akkoord is een elektronische bevestiging van de reservatie nodig. Na goedkeuring van de reservatie door de eigenaar krijgt de huurder automatisch een bevestigingsmail, waarna hij/zij wordt verzocht de huurverrichting te betalen en definitief te valideren. De parking is pas definitief gereserveerd na betaling door de huurder.

Het bedrag voor de huur wordt pas van de rekening van de huurder gehaald, wanneer de huurder de online betaling zal hebben uitgevoerd. Indien na bevestiging door de eigenaar, de betaling niet binnen de 24 uur gebeurt, wordt de reservatie geannuleerd.

De huurder die een reservatie op de website of de app heeft verricht, kan de inhoud van zijn reservatie inkijken door in te loggen op zijn account en door te klikken op “Mijn reservaties”.

De huurder mag enkel tijdens de bij de reservatie afgesproken uren zijn voertuig op de parking parkeren. In geval van niet-naleving van deze uren en bij ontvangst van een schriftelijke klacht van de eigenaar binnen de 30 dagen na het gebeuren dat aanleiding geeft tot een reclamatie, in overeenstemming met artikel 7 van deze algemene voorwaarden, zal MyflexiPark automatisch de bankrekening van de huurder of enig ander betaalmiddel dat hij bij de boeking heeft gebruikt debiteren zonder formele kennisgeving om de eigenaar te compenseren voor de overschrijdende parkeerperiode (parkeertarieven plus 20%) evenals de eventuele evacuatiekosten van het voertuig en ook de administratieve kosten te betalen die in verband met het ‘misbruik' van de parkeerplaats (50 € + 0,50 € / km tussen het hoofdkantoor van MyflexiPark en de parkeerplaats) gemaakt zijn.

Indien nodig en in functie van het type parking ontvangt de huurder een hulpmiddel (sleutel, badge ...) om toegang te krijgen. Dat blijft het exclusieve eigendom van de eigenaar van de parking.

De huurder is aansprakelijk voor het gebruik dat derden zouden kunnen maken van dit hulpmiddel. In geval van verlies, diefstal of beschadiging van het hulpmiddel moet onmiddellijk een schriftelijke verklaring worden ingediend bij MyflexiPark. Indien de huurder dit hulpmiddel verliest en na schriftelijke klacht van de eigenaar, wordt een som van 50 euro van de bankrekening van de huurder gehaald om de eigenaar van de parking schadeloos te stellen.

Na afloop van de huur moet de huurder dit toegangsmiddel teruggeven aan de eigenaar, overeenkomstig de voorwaarden in de advertentie. In geval het hulpmiddel niet wordt teruggegeven en na er door de eigenaar van te zijn verwittigd, behoudt MyflexiPark zich het recht voor de huurder de toegang tot de website, al dan niet definitief, te ontzeggen.

De huurder verbindt zich ertoe, zich tijdens de hele duur van de huur als een goede huisvader te gedragen (netheid, lawaai, …).

Na de terbeschikkingstelling via de website MyflexiPark mag de parking niet worden overgedragen of onderverhuurd (behoudens mondeling of schriftelijk akkoord van de eigenaar).

De huurder verbindt zich ertoe het intern reglement van de gereserveerde parking, indien dit bestaat, en deze algemene voorwaarden na te leven. MyflexiPark kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele inbreuken van de huurder op de reglementen.  

7. Annulatie van de reservatie

7.1. Elke aanvraag tot annulering van een bevestigde reservatie door een huurder moet 12 uur voor het begin van de reservatie worden aangevraagd. Uitsluitend in dat geval wordt het betaalde parkeergeld volledig terugbetaald.

7.2. Elke annulering door de huurder op minder dan 12 uur voor de reservatie of zelfs na het begin van de reservatie wordt niet terugbetaald en het betaalde parkeergeld, verminderd met de commissie van MyflexiPark, wordt volledig uitbetaald aan de eigenaar van de parking.

7.3. Elke annulering door de eigenaar voor het begin van de reservatie, wordt volledig aan de huurder terugbetaald.

 8. Andere bepalingen

 8.1. Intellectuele eigendom

Alle (visuele of geluids-) elementen van de website en de gecorreleerd toepassingen (app,…) zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, en meer in het algemeen door intellectuele eigendomsrechten en door de wet op de rechtsbescherming van databanken. Zij zijn het exclusieve eigendom van MyflexiPark.

8.2. Nietigheid en integraliteit

In het geval één of meerdere elementen uit de algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig zijn of als dusdanig worden verklaard ten gevolge een wet, verordening of een definitieve beslissing van een bevoegd rechtsorgaan, behouden de overige elementen hun geldigheid. De algemene voorwaarden en de eventuele interne reglementen van de verschillende parkings vormen samen het volledige contract tussen de partijen. De algemene verkoopsvoorwaarden en de bevestiging van de bestelling verzonden aan de koper vormen samen het volledige contract tussen de partijen. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze documenten, heeft het intern reglement voorrang

 8.3. Gebruik en bescherming van de gegevens van de gebruiker

De door MyflexiPark ingezamelde persoonsgegevens voor de aanmaak van de persoonlijke account van de gebruiker worden enkel gebruikt voor de afhandeling van reservaties tussen gebruikers. MyflexiPark commercialiseert geen persoonsgegevens van gebruikers van de website en verhuurt die ook niet.

Overeenkomstig de Europese en nationale wettelijke bepalingen ter zake mag de gebruiker van de website en de gecorreleerd toepassingen de hem betreffende gegevens op zijn persoonlijke account wijzigen of actualiseren. Via de link  ”contact” op de website kan hij ook vragen die te verwijderen. 

8.4 Toepasselijk recht en geschillen

- Enkel het Belgische recht is van toepassing op de contractuele relaties.

- In geval van geschil is enkel de Franse rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

9. Klachten

Via het systeem van wederzijdse evaluatie van zijn gebruikers ijvert MyflexiPark voor burgerzin tussen zijn leden, en dit om de kwaliteit van het gebruikersnetwerk te verbeteren.

Door deze wederzijdse evaluaties zijn gebruikers verantwoordelijk voor hun keuzes, om er met kennis van zaken al dan niet mee in te stemmen een parking te verhuren of een parkeerplaats te reserveren.

In geval een huurder of een eigenaar een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de reglementen die van toepassing zijn op de aangeboden parkeerplaatsen niet naleeft, moet de partij die daar het slachtoffer van is, MyflexiPark daar zo snel mogelijk over informeren, zodat MyflexiPark de nodige maatregelen kan treffen om het probleem op te lossen.

Om een goede sfeer tussen gebruikers te garanderen en om de kwaliteit van de dienst te verbeteren, behoudt MyflexiPark zich het recht voor, de op de website geposte commentaren te matigen.

  10. Archivering van de gegevens

De op de informaticasystemen van MyflexiPark bewaarde registers gelden als bewijs voor de communicatie-uitwisseling, bestellingen en betalingen tussen partijen. 

 

MyflexiPark bewaart de facturen op een betrouwbare en duurzame informatiedrager die een betrouwbare kopij vormt en die als bewijs kan worden voorgelegd tijdens de duur van de commerciële waarborgen van de aankopen. Vanaf de datum waarop de gegevens worden verstuurd blijven ze een jaar lang op de website beschikbaar.